Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını neden uygulamıyor?

Kürkçü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği Soru önergesinde ÇED ile  ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının neden uygulanmadığını sordu.

s-e63f2bc091993d6bcc693ccd6860d0d166e9874aResmi Gazete’de 25/11/2014 tarihinde yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği’nin pek çok maddesinin iptali istemiyle aralarında Halkların Demokratik Partisi, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin de bulunduğu kurumlar tarafından iptal davaları açılmıştır. Bu davalar sonucunda Danıştay 14. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ÇED Yönetmeliği’nin çoğu maddesi hakkında yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen Danıştay kararları uygulanmamaktadır. 

Bu Gerekçeyle 

  1. Bakanlığınız,  Anayasa’nın 138. Maddesi’ne açıkça aykırı olan bu tutumda neden ısrar etmektedir?
  1. Özellikle ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan ve haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen projelerle ilgili yeni ÇED süreçleri hangi yasal dayanakla işletilmektedir?
  1. ÇED’e konu proje ve uygulamalara ilişkin karar alma süreçlerine o yörelerde yaşayan yurttaşların daha etkin katılımının sağlanması ve halkın görüşünün bağlayıcı olması konusunda Bakanlığınız’ın bir çalışması var mıdır?
  1. Son on yılda Bakanlığınız’ın ÇED olumlu kararlarının kaçı hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmiştir?
  1. Artvin-Cerattepe’deki madencilik projesi başta olmak üzere, Sivas-Kangal’daki Bakırtepe madeni, Erzincan-Kemah’taki Kemah HES projesi, İzmir Karaburun’daki Sarpıncık RES projesi vb. hakkında yetkili mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarından sonra Bakanlığınız 2009/7 Genelgesi’ni gerekçe göstererek aynı projelere mahkeme kararlarını etkisizleştirecek şekilde yeniden ÇED olumlu kararları vermiştir. AKP Hükümetleri döneminde bu şekilde 2009/7 Genelgesi’ne göre toplam kaç adet ÇED olumlu kararı verilmiştir?