Kürkçü: Kamu Emekçilerine Grev Hakkı

Ertuğrul Kürkçü’nün Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e verdiği kamu emekçilerinin grev hakları ile ilgili soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik  tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

Türkiye’nin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmaların iç hukukun üzerinde olduğu Anayasanın 90. Maddesinde hiçbir tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta ifade edilmektedir.

 

Buna göre başta ülkemizin altında imzası bulunan Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO), 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkını düzenleyen 98 Sayılı sözleşmesi olmak üzere onlarca uluslar arası sözleşme–anlaşma,“Emeğe bağlı hakları kullananlar arasında hiçbir ayrım yapılamayacağı” temel ilkesinden hareketle kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı tanımaktadır.

 

Son AB İlerleme Raporunda da, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişiklik yapan 6289 Sayılı Kanunun grev ve örgütleme hakkı konularındaki eksikliğine dikkat çekilmiştir.

 

Buna rağmen kamu emekçilerinin grev hakkını kullanmasının önündeki engellerin yanı sıra  on binlerce kamu emekçisinin örgütlenme hakkı sorunları(sendika kurma ve üye olma hakkı ) devam ettirilmektedir.

 

Bu gerekçe ile;

 Kamu emekçilerinin grev hakkını kullanmasının önündeki engellerin ve  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunun “sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15. maddesinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise içeriği nedir?