Sağlık Bakanlığı İzmir’deki TTB ve SES yöneticilerinin kıyımına ortak mı?

Kürkçü, Sağlık Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde İzmir’de görevden alınan Dr Faruk Sürenkök ve Mahmut Bakay’ı sordu.

izmirİzmir Kamu Hastaneleri Birliği, Kuzey Genel Sekreterliği’ne bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK, 15.12.2015 tarihinde İzmir Alsancak’ta düzenlenen basın açıklamasında Cizre, Şırnak, Silopi ve Ağrı’da sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, hastaların hastanelere ulaşamadığını, orada çalışan hekimlerin ve sağlıkçıların zorluklarını aktarmış ve Bakanlığınızı ve Hükümeti eleştirmiştir.  Daha önce kendisi hakkında açılan soruşturmaların hiçbiri işten el çektirmeyi gerektirecek bir nitelik taşımamasına rağmen bu konuşması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı ve İzmir Valiliğin teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137.maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Mahmut BAKAY ise Facebook’da Başbakan Davutoğlu ve Bülent ARINÇ’ı eleştirdiği iddiası ile İzmir Kuzey Bölgesi Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin yazısı ve Valilik kararı ile görevinden uzaklaştırılmıştır.

Bu gerekçe ile

1–  Yukarıda sözü edilen ve görevden alınmaya delil olarak gösterilen  hükümete dönük eleştiriler TTB’nin bölgede yaptığı incelemeye dayalı tespitlerini içeren resmi raporunda yazılı hususlar olup, rapor TTB Resmi sitesinde yayımlanmış, kamuoyuyla paylaşılmış ve raporun bir örneği daha önce Bakanlığınıza da sunulmuş olmasına rağmen Türk Tabipler Birliği üyesi veya yöneticisi bir doktorun halkın sağlık hakkına ulaşması konusunda meydana gelen aksaklıkları veya engellemeleri dile getirmesi hangi kanun maddesi veya idari mevzuat açısından suç teşkil etmektedir?

2- Sokağa çıkma yasakları sırasında engellendiği iddia edilen sağlık hakkı konusunda Bakanlığınızı veya hükümetinizi eleştirmek hangi kanun maddesi veya idari mevzuata göre suç kapsamındadır?

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. Maddesine göre Dr. Faruk Sürenkök ve Mahmut Bakay’ın “görevi başında kalmasında sakınca görülen” haller nelerdir? Bu iki sağlıkçı hangi mesleki veya idari kriter esas alınarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır?

4-Tamamen ifade özgürlüğü ve insan hakları kapsamında değerlendirilebilecek suçlamalar bu iki sağlık emekçisinin görevden uzaklaştırılması için bakanlığınızca yeterli görülmekte midir?

5- Mahmut BAKAY, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyeri temsilcisidir. Anayasa’nın 90. Maddesinin son fıkrası uyarınca Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek derecede yasa üstü, hatta Anayasa üstü bir güvenceye kavuşturulan, usulüne uygun olarak onaylanıp yayınlanmış olan Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Uluslararası Sözleşmelerden Avrupa Sosyal Şartı, 87, 98 ve özellikle 151 sayılı Uluslararası Sözleşmeler, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Sendikaların Temsilci ve Yöneticilerine getirilen güvencelere rağmen, üçüncü kişilerin paylaştığı bir videonun hiçbir yorum eklenmeksizin ibaret davranıştan dolayı bir sendika temsilcisinin idari bir kararla görevinden uzaklaştırılması hangi hukuksal nedenlere dayanmaktadır?

6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 nci maddesi uyarınca geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın selameti ya da soruşturulan kişinin kendi can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılabilir. Olayda soruşturma için gerekli tüm delillerin soruşturma makamlarının elinde bulunduğu, soruşturulan memurların işyerlerinde can güvenliği risklerinin olmadığı da bilindiğine göre uzaklaştırma gerekçelerinin hiçbirinin geçerli olmamasına rağmen neden bu tedbire başvurulma ihtiyacı doğmuştur?

7- Mahmut BAKAY’a tebliğ edilen yazıda; İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine Valilik Onayı ile görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmektedir. Oysa uzaklaştırma teklif yazısı 21/03/2016 tarihli olduğu halde Valilik OLUR tarihi 18/03/2016’dır. Yani Valilik uzaklaştırma oluru verdikten 3 gün sonra Genel Sekreterlikten teklif yazısı yazılmıştır. Bu durum soruşturmanın biçimsel olarak yapıldığını, asıl amacın Mahmut BAKAY’ın görevinden uzaklaştırılmasını sağlamak olduğunu göstermekte midir?

8- Mahmut BAKAY hakkında disiplin amiri tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında ifadesine başvurulup ardından Kınama cezası verilerek dosya kapatıldıktan sonra bu cezaya yönelik itiraz üzerine disiplin amirinin Genel Sekreterlikten gelen yazı gerekçesiyle verdiği disiplin cezasını kaldırarak (Disiplin amiri ceza kararını bildirdiğinde disiplin amiri bakımından soruşturma sonlanmıştır) dosyayı İl İdare Kuruluna gönderilmek üzere Genel Sekreterliğe gönderdiğine ilişkin yazısı dikkate alındığında, bu durum soruşturmanın asıl amacının, bu disiplin soruşturması aracılığıyla kamu görevlileri sendikalarının yetki tespiti sürecinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının yetkili olduğu işyerindeki etkin bir işyeri temsilcisinin görevinden uzaklaştırılmasını sağlayarak yürütmenin sendikaların işleyişine müdahalesi değil midir?